PROGRAMA ELECTORAL DE LA CANDIDATURA DE CGT-CELLS PER AL COMITÈ D’EMPRESA (2013)


1.- PRESENTACIÓ


Qui som?
La nostra candidatura està integrada per afiliats a la secció sindical CGT-CELLS i per independents.

Per què una Secció? Per què un Sindicat?

La secció sindical és una eina d'acció col·lectiva formada pel conjunt d’afiliats i que té plena autonomia en el seu funcionament. El sindicat CGT, amb experiència en moltes institucions i empreses, ens proporciona suport, assessorament, infrastructura i ens facilita la coordinació amb altres col·lectius i representants dels treballadors. Alhora ens garanteix plena autonomia en la presa de decisions i la pertinença a un Sindicat legalment constituit ens permet gaudir de certs instruments i cobertures legals en l’exercici de les nostres funcions.

Creiem que l'afiliació dels treballadors a un sindicat és molt important perquè trenca l'immobilisme i la sensació d'aïllament quan es pateixen abusos, i dóna possibilitats de defensar els propis interessos de forma col·lectiva. Per totes aquestes raons, valorem positivament que els treballadors de CELLS decideixin afiliar-se a un sindicat, no solament al nostre, sinó a qualsevol altre. Com hem fet durant els darrers 4 anys, continuarem buscant el màxim de col·laboració i consens amb les altres seccions sindicals existents al consorci.

Com funciona la Secció?

El centre de decisió se situa en l'assemblea d'afiliats. Som un grup sòlid, nombrós i amb experiència que funcionem de forma assambleària des de la constitució de la Secció ara fa 4 anys. Ens reunim amb regularitat per debatre qüestions i casos concrets de la realitat laboral del sincrotró, i prendre decisions sobre les formes d'intervenció que ens semblen més adequades. Així doncs, els representants al comitè d'empresa que surtin d'aquesta llista tindran un espai per a debatre i decidir col·lectivament quina serà la seva posició davant els diferents temes que vagin sortint en el sí del comitè. A més de l’espai de debat, el treball col·lectiu i permanent al sí de la secció, permet augmentar la capacitat de treball, ja que no es limita al que puguin fer els delegats del CE.
2.- PER QUÈ ENS TORNEM A PRESENTAR A LES ELECCIONS?

Perquè creiem que la nostra forma de treballar ha donat bons resultats i que la posició dels treballadors i treballadores de CELLS s’ha reforçat significativament respecte la situació que ens vam trobar. Hi ha diversos exemples en què l’actuació de treballadors i representants ha permès posar límits i millorar el resultat de les negociacions que hem hagut d’encarar durant la nostra estada al CE.

Perquè n’hem après. Vam entrar amb molta il·lusió i ganes de treballar. Al llarg dels anys hem anat construïnt la infraestructura que ens permet funcionar i hem adquirit un know-how que cal preservar. Per altra banda, estem convençuts que és bo que hi hagi rotació i no es professionalitzi la presència al CE, i per això hem creat una candidatura que combina noves cares amb membres de l’actual CE. Tant les persones que finalment siguin elegides com les que no, seguiran participant activament al projecte de la secció sindical i, per tant, aportant la seva experiència als debats que orientin l’actuació dels nous delegats.

Perquè hem construït una infraestructura que ens proporciona un bon assessorament legal i tècnic. I volem aprofitar-la al màxim al servei dels interessos del conjunt de treballadors i treballadores del nostre centre. Així mateix hem anat teixint relacions amb altres representants dels treballadors de la zona (UAB, HP, APPLUS, etc.) i això ens permet treballar en xarxa i aprofitar les experiències dels nostres veïns, així com donar-nos recolzament mutu quan cal.

Perquè sabem adaptar-nos a les noves realitats. Durant els darrers 4 anys hem viscut canvis importants al nostre laboratori i ens hem adaptat a les circumstàncies específiques de cada moment, amb diferents nivells de tensió. Actualment, una de les nostres prioritats és treballar per mantenir i enfortir els ponts de diàleg amb els responsables del Consorci, sense perdre de vista els nostres objectius. Creiem que, tot i que treballadors i Direcció tenim interessos diferents (i a vegades contraposats), l’existència de canals de comunicació fluïds beneficia sempre ambdues parts i facilita l’exploració de punts d’acord, optimitzant l’adopció de solucions pactades als diversos reptes que se’ns plantegen.

Perquè volem seguir fomentant que el protagonisme de l’acció del CE estigui en mans dels treballadors i treballadores, assegurant que són els afectats els qui prenen les decisions i potenciar la seva participació directa en les negociacions amb la Direcció, sempre que sigui possible. No hem signat ni signarem MAI cap acord que no sigui refrendat pels afectats. Entenem la nostra labor al CE com una tasca de representació, per tant, hem de vehicular les demandes i propostes de la plantilla, acompanyant els processos de negociació de la forma més eficient possible i posant a disposició dels i les treballadores la infraestructura i experiència de què disposem.

3.- PRIORITATS I PROPOSTES


3.1.- Fomentar la Participàció dels Treballadors i les Treballadores

Sempre hem intentat mantenir la plantilla informada de les qüestions importants. I abans d’establir la posició del CE sobre els diferents temes que hem anat treballant, hem convocat reunions amb els afectats i afectades. Mai no hem près decisions al marge o en contra del que els i les treballadores han manifestat.

Mantenim el compromís de no signar cap acord sense sotmetre’l a votació entre tots els afectats pel mateix.

També mantenim el compromís de seguir fomentant la participació i el debat entre els treballadors i treballadores amb els mitjans de què disposem, mitjançant e-mails, el blog de la secció (sincontrol), reunions i els que considerem necessaris per a assolir aquest objectiu.

3.2.- Relacions amb la Direcció

Volem destacar que la nova Direcció del consorci, ha facilitat l’establiment de ponts de diàleg, cosa que hem valorat i aprofitat. Han sigut moltes les gestions que s’han fet des del CE i la secció de CGT-CELLS per tal de buscar solucions als problemes, establint contactes informals amb membres de la Direcció del consorci.

Sabem que moltes d’aquestes gestions no han transcendit públicament, com no podia ser d’altra forma, per això creiem que és important fer-ne esment. Ja que alguns d’aquests contactes per intercanviar informació i propostes d’actuació han permès resoldre total o parcialment alguns assumptes importants.

Encara hi ha massa exemples en què la Direcció de CELLS no té en compte els Representants dels Treballadors per a prendre les seves decisions. El darrer i força sonat ha sigut la modificació del Calendari d’Operacions de 2013 arrel de la fallada del sistema de refrigeració. Efectivament, el passat mes de juny  la Direcció va aprobar una modificació substancial de les condicions de treball que afectava un col·lectiu important de treballadors i treballadores sense ni tan sols consultar els seus representants. A proposta de CGT-CELLS, el Comitè d’Empresa va instar la Direcció a iniciar converses per tal de buscar mecanismes per minimitzar l’impacte negatiu d’aquesta mesura per a les persones afectades i trobar fórmules de compensació pel sobreesforç realitzat. Aquest cop, encara que després d’haver aplicat la mesura, la Direcció ha accedit a negociar, ha demanat disculpes formals al CE per no haver-lo consultat abans d’aplicar la modificació i ha acceptat la necessitat de compensar econòmicament la plantilla implicada, a més de parlar de possibles mesures de reducció de l’impacte.  

Sabem que queda molt camí per recórrer i que hi ha aspectes importants en els que la nova Direcció no ha passat de les bones maneres i declaracions d’intencions, però creiem fermament que, sigui quin sigui l’element de desacord, el diàleg en totes les seves formes és l’instrument fonamental i imprescindible per a la ressolució de conflictes. I desde la secció fem una aposta clara per a treballar en la consolidació i aprofundiment de les vies formals i no formals de diàleg amb els responsables de CELLS.

3.3.- Eliminar la Temporalitat

Basant-se en les retallades dels darrers temps, CELLS està fent contractes d’obra i servei (màxim 3 anys) a moltes persones que ocupen llocs estructurals en l’organigrama del Consorci. Actualment, una part important de la plantilla té aquest tipus de contracte i la majoria d'aquest són llocs de treball són estructurals (científics de línia, operadors, seguretat i salut laboral, alineament i metrologia, etc).

Aquesta ha sigut una prioritat de la secció des del principi, i certament, des que vam entrar al CE i vam començar a pressionar, el nombre de contractes d’obra i servei fraudulents (que rondava el 30%) van disminuir significativament convertint-se paulatinament en indefinits. Tot i això, des de 2012 hi ha hagut un nou retrocés, aquest cop vinculat a les restriccions que el govern ha imposat als organismes públics pel que fa a la contractació com ja hem dit anteriorment.

Des de CGT-CELLS, arrel d’aquest nou increment de la temporalitat entre la plantilla, hem treballat novament per corregir aquesta situació anòmala que aboca una part important de la plantilla a una situació d’incertesa sobre el seu futur. Hem estudiat possibles accions legals i hem parlat amb la Direcció per tal de trobar solucions.

Sigui com sigui, sabem que la incertesa respecte al contracte afecta la vida personal del treballador/a, que viu sota l’amenaça de perdre el seu lloc de treball i no pot planejar el seu futur (intenteu demanar una hipoteca...). A més, l’ús extens de contractes temporals té conseqüències negatives sobre l’ambient de treball, dificulta que els treballadors i treballadores puguin fer respectar els seus drets (negueu-vos a fer una feina voluntària...) i que la plantilla emprengui accions col·lectives.

Continuarem treballant per resoldre aquesta situació de la millor forma possible, amb l’objectiu de convertir en indefinits tots els contractes temporals corresponents a llocs de treball estructurals.


3.4.- Treballar per la Igualtat

Un dels temes que cal introduir definitivament a l’agenda és el treball per l’eliminació de discriminacions al nostre centre. Des del CE, hem sol·licitat a la Direcció la informació dels salaris per tal de fer un diagnòstic de la situació per a poder elaborar propostes de millora.

Malhauradament, tot i que té l’obligació legal de fer-ho, la Direcció es nega a proporcionar-nos aquesta informació. De totes formes, mentre esperem la ressolució de la Inspecció de Treball al respecte, des de la Secció hem iniciat el treball sobre el tema, obrint diverses vies. En primer lloc, hem intentat crear un petit grup de treballadores de CELLS que pugui fer un seguiment de l’estat de la qüestió, s’ha treballat per crear xarxa amb altres col·lectius que treballen el tema com l’AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas) i s’ha començat la tasca de diagnòstic de la situació a CELLS analitzant les dades de què disposem actualment al CE. Aquestes dades, tot i que limitades, ens han permès fer una primera aproximació al tema i publicar algunes dades agregades utilitzant el blog de la secció (link).

Des de CGT-CELLS impulsarem el treball col·lectiu per a elaborar propostes que ajudin a corregir els desequilibris existents. I continuarem plantejant l’aprofundiment en les mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal per a homes i dones, per tal de millorar les condicions de vida i fomentar la corresponsabilitat en aquelles tasques tradicionalment assumides per les dones.

3.5.- Treballar per garantir la Seguretat i Salut dels Treballadors i Treballadores

Després de 4 anys de treball en matèria de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), des de CGT-CELLS hem constatat que, a costa d’invertir moltes hores i energia, la tasca dels Delegats de Prevenció ha permès fer alguns avenços importants com la incorporació de Tècnics Superiors en PRL al grup de Safety de CELLS, el relleu dels tècnics d’ASEPEYO assignats al nostre laboratori a causa de la baixa qualitat tècnica de les seves actuacions o l’increment del seu temps de presència a ALBA.

Durant aquest temps hem prioritzat l’assessorament directe als treballadors i treballadores, així com la intervenció en casos concrets quan els afectats així ens ho han demanat. D’aquesta forma, hem actuat d’intermediaris entre treballadors i responsables quan hi ha hagut dubtes sobre l’adequació de les mesures preventives a les tasques encomanades, hem acompanyat diverses persones que en major o menor mesura estaven sotmeses a situacions de violència laboral i en patien les conseqüències sobre la seva salut, hem ajudat a trobar informació preventiva als companys que ho han necessitat i un llarg etcètera. Així hem aconseguit corregir algunes deficiències importants i hem impedit en diverses ocasions que es duguessin a terme tasques fent córrer riscos innecessaris al personal.

Hem actuat de forma constructiva, assenyalant els aspectes a corregir i proposant mesures concretes per a fer-ho, argumentant tècnicament les nostres observacions. Per tal d’estar en condicions de fer-ho, els Delegats de Prevenció de CGT-CELLS, hem assistit a diverses accions formatives organitzades per la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat i salut laboral, invertint més de 100h sindicals en la nostra formació tècnica.

Tot i l’esforç realitzat, CELLS encara està lluny de complir els mínims legals en matèria de seguretat i salut laboral, ja que no s’han abordat els aspectes estructurals que impedeixen una bona gestió de la prevenció al nostre laboratori.

Des de CGT-CELLS, continuarem assenyalant que un laboratori com el nostre no pot funcionar amb un Servei de Prevenció subcontractat, on els tècnics porten quantitats excessives de treballadors i no disposen del temps i els mitjans per a dur a terme les seves funcions. Hem sol·licitat diverses vegades la constitució d’un Servei de Prevenció Propi, amb personal format per a la gestió de la prevenció en instal·lacions de complexitat similar a la nostra i seguirem treballant en aquesta direcció.

3.6.- Treballar per la Transparència

La transparència en la gestió empresarial és un dels objectius més importants de la secció, ja que és condició indispensable per a aconseguir-ne molts d’altres.

Per posar alguns exemples, la transparència és clau per a evitar discriminacions en l’assignació de salaris, promocions professionals, places per a activitats formatives, etc. També és necessària per evitar factors estressors deguts a una incorrecta organització del treball i per a lluitar eficaçment contra les conductes hostils i de violència al treball, així com per a esvaïr sospites d’arbitrarietat o mala gestió.

Per a posar un exemple, actualment a la taula salarial de CELLS  hi ha exactament 100 caselles amb sou base diferent per a uns 150 treballadors. És a dir, que existeix una casella per cada treballador i mig. A més, la definició de les categories professionals és molt abstracta i no inclou elements objectivables. Per tant, la classificació de la plantilla és força arbitrària. Respecte al nivell que s'ha d'ocupar dins un determinat grup -cosa que determina significativament el sou- no hi ha cap indicació al Conveni Col·lectiu vigent.

Un altre punt històric de conflicte amb el Consorci per falta de transparència, és el tema de les avaluacions de personal i l’assignació del bonus de productivitat. Els criteris per a transformar la valoració del supervisor en la nota assignada de l’avaluació i, després, al complement econòmic del bonus són opacs i, per més que la Direcció del Consorci s’ha compromés a explicar-los i publicar-los, mai no ho ha fet, engrandint així la sospita de què el procés no és just ni objectiu.

És cert que la nova Direcció ha iniciat un canvi significatiu en la bona direcció, fent públiques informacions que tradicionalment s’havien amagat, permetent l’accés a directoris que sempre havien estat restringits i mantenint la plantilla informada mitjançant les xerrades a l’auditori.

Aquests són senyals positius, però encara queda molta feina per fer i cal empènyer per a què es resolguin les qüestions fonamentals en aquesta matèria.


3.7.- Preparar les Negociacions i Seguir l’Aplicació dels diferents Acords i Regulacions

Des de CGT-CELLS hem donat molta importància a la preparació de la negociació i a l’anàlisi de les propostes i textos definitius amb els nostres advocats. Amb l’objectiu de defensar de la millor forma possible els interessos dels treballadors i treballadores afectades, coneixent les implicacions, conseqüències i marc legal del que s’intenta regular.

L’experiència ens ha ensenyat que després de signar un acord amb la Direcció cal prestar molta atenció a la seva aplicació. En més d’una ocasió s’han reobert debats mantinguts durant la negociació, ja que les dues parts havien entès de forma diferent el significat del text final i ha estat necessari tornar a parlar per a resoldre la situació.

La participació directa dels afectats és cabdal per a què la negociació arribi a bon port. Multiplica la capacitat de treball i l’eficiència, ja que són els implicats els que tenen un coneixement més ampli dels temes que es debaten.

Continuarem treballant en la línia d’enfortir la participació i la posició dels i les treballadores en la negociació col·lectiva, utilitzant els instruments més adequats en cada situació.

3.8.- Defensar els Treballadors i Treballadores en cas de conflicte

Des de la secció de CGT-CELLS s’ha proporcionat sempre suport i orientació a tots aquells companys que han vist vulnerats els seus drets com a treballadors. Hem realitzat les consultes pertinets als serveis jurídics i, quan ha calgut, se’ls ha acompanyat en el procés de reclamació a instàncies externes.

Degut al període que ens ha tocat viure, malhauradament també hem hagut d’utilitzar instruments de conflicte col·lectiu en algunes ocasions en què s’havien produït serioses vulneracions dels drets d’algunes persones. En aquests casos, la nostra actuació ha sigut ferma i decidida, amb l’objectiu de posar alguns límits clars a aquelles actuacions qualificades d’inadmissibles per la gran majoria de la plantilla.

Creiem que aquelles accions eren necessàries i que hagués sigut una greu irresponsabilitat no tenir el coratge de dur-les a terme per part de la representació legal dels treballadors. A més, estem convençuts que ja se n’han recollit alguns fruits, fent més difícil que en un futur es puguin repetir episodis semblants, i que paulatinament la posició de la plantilla s’ha anat reforçant.

Com a secció sindical i com a representants al comitè, tenim molt clara quina és la nostra tasca: defensar els interessos dels treballadors i actuar de contrapès per tal que la Direcció ens hagi de tenir més en compte. És cert que en els objectius generals tothom volem el mateix: que el projecte funcioni i s’hi treballi a gust, però també és cert que en el terreny del concret, treballadors i empresa ens mirem les coses des d’angles diferents i, sovint, amb interessos contraposats.

3.9.- Prevenció de la Violència en el Treball: CELLS no és una excepció, aquí també existeix...

Malhauradament, les situacions de violència a la feina són molt més habituals del que es podria pensar. Es defineixen per l’existència de conductes hostils sistemàtiques i de forma sostinguda en el temps, dirigides normalment contra 1 persona que es troba en una situació més feble (normalment la víctima ocupa un lloc inferior en l’escala jeràrquica).

Totes les recomanacions per a prevenir aquestes situacions emfatitzen la necessitat de reconèixer la possibilitat de què es donin conductes violentes a qualsevol organització, ja que és l’única forma de prendre’s seriosament el seu abordatge.

Fa 4 anys ja vam dir que en aquest assumpte és necessari el compromís del Consorci amb una declaració explícita de no tolerància del mobbing. Així com la redacció de procediments d’actuació per als casos en que un treballador consideri que és víctima d’assetjament laboral o discriminacions.

Durant la nostra presència al CE, els Delegats de Prevenció han acompanyat diversos companys i companyes de CELLS en situacions amb clars elements de violència laboral, donant suport i assessorament per tal de superar-los de la millor forma possible. Almenys 3 d’aquestes persones han necessitat assistència mèdica immediata i 2 d’elles fins i tot han causat baixa laboral degut a les conseqüències que aquestes experiències tenen sobre la salut de qui les pateix.

Hem donat molta importància a la formació tècnica dels Delegats de Prevenció en aquesta matèria i hem posat el tema a l’agenda del Comitè de Seguretat i Salut, deixant constància d’alguns d’aquests episodis i reiterant la sol·licitud de prendre mesures per a prevenir casos com aquests en el futur.

La nova Direcció ha expressat la seva intenció d’abordar el tema però no ha assolit cap compromís concret. Per tant, queda molta feina a fer per impulsar mesures que permetin prevenir situacions de violència o assetjament i reaccionar si és necessari.


4.- CONCLUSIÓ


Com a secció sindical tenim un projecte clar i consolidat. Ara, a més, tenim els coneixements, l’experiència, la infraestructura i un equip humà renovat per a dur-lo a terme. Ens avala la feina feta durant els darrers 4 anys i tenim la capacitat i voluntat d’adaptar-nos a les circumstàncies presents.

En aquest programa hem volgut desenvolupar una mica qui som, què fem, com ho fem i quines són les nostres prioritats. Òbviament, hi ha moltes més qüestions que cal treballar, però hem volgut comentar les més importants i explicar una petita mostra del nostre projecte.

Ara us toca a vosaltres decidir.Per una acció sindical compromesa, col·lectiva, responsable i solidària, feu-nos confiança...VOTA CGT-CELLS
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes comentar aquí. La discusión constructiva es bienvenida, pero el spam o las provocaciones serán eliminadas.