miércoles, 2 de octubre de 2013

Com es pot millorar el sistema de prevenció de riscos laborals de cells?


Impressions després de 4 anys d’activitat sindical en matèria preventiva

Després de 4 anys de treball en matèria de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), des de CGT-CELLS hem constatat que, a costa d’invertir moltes hores i energia, la tasca dels Delegats de Prevenció ha permès fer alguns avenços importants com la incorporació de Tècnics Superiors en PRL al grup de Safety o l’ampliació del contracte-concert amb el Servei de Prevenció Aliè (SPA) d’ASEPEYO, així com el relleu dels tècnics assignats al nostre laboratori a causa de la baixa qualitat tècnica de les seves actuacions.

Amb la nostra feina hem contribuit també a visibilitzar que a CELLS hi ha mancances importants en matèria de seguretat i salut laboral. I, sobretot, hem deixat constància formal de les nostres observacions respecte als diferents aspectes que hem analitzat. Fet que impedeix que es puguin eludir responsabilitats al·legant desconeixement de l’estat de la situació.

Una de les nostres prioritats ha estat, sens dubte, l’assessorament directe als treballadors i treballadores, així com la intervenció en casos concrets quan els afectats així ens ho han demanat. D’aquesta forma, hem actuat d’intermediaris entre treballadors i responsables quan hi ha hagut dubtes sobre l’adequació de les mesures preventives a les tasques encomanades, hem acompanyat diverses persones que en major o menor mesura estaven sotmeses a situacions de violència laboral i en patien les conseqüències sobre la seva salut, hem ajudat a trobar informació preventiva als companys que ho han necessitat i un llarg etcètera. Així hem aconseguit corregir algunes deficiències importants i hem impedit en diverses ocasions que es duguessin a terme tasques fent córrer riscos innecessaris al personal.

Tot i els avenços descrits anteriorment, hem arribat a la conclusió que l’eficiència de la nostra tasca és molt baixa. És a dir, que hem invertit una quantitat molt gran de temps i energies a impulsar una tasca preventiva de qualitat al nostre laboratori i, en canvi, els avenços que s’han fet en aquesta matèria són més aviat modestos. I després de pensar-hi molt, estem convençuts que no és conseqüència de la nostra mala praxi, sinó del fet que hem topat amb una Direcció autoritària en una primera etapa, incapaç de liderar un projecte d’aquesta envergadura i que va iniciar una dinàmica d’enfrontament amb qualsevol posicionament que qüestionés la seva gestió a tots els nivells, també el preventiu. Amb la nova Direcció, les coses han canviat, però sobretot a nivell formal. La realitat és tossuda i, tot i que almenys ara es mantenen els canals de comunicació oberts (que no és poc), la bona gestió preventiva de CELLS continua sense ser una prioritat real per als seus actuals responsables.  

En les diferents converses que hem mantingut amb la Direcció, hem pogut constatar el gran desconeixement de la situació al “baix nivell”. Aquest fet és greu, perquè moltes de les observacions i demandes efectuades pels Delegats de Prevenció han estat plantejades per altres canals pel personal científic de la casa, així com pel Comitè de Seguretat i Salut (CSS). Tot i que s’han assenyalat clarament els problemes i s’han proposat solucions, en la majoria dels casos, l’actual Direcció de CELLS ni tansols ha donat resposta als comentaris que li han arribat des dels diferents àmbits que s’hi han adreçat.

El principal problema que ens hem trobat a la pràctica és que no hi ha cap instància de CELLS amb capacitat executiva per a definir, controlar i coordinar el projecte preventiu del nostre centre. El Safety Officer es limita a fer d’interlocutor entre els diferents actors implicats en el procés (treballadors, Controllers, Direcció, SPA), però més enllà d’un cert dret de veto (que li permet bloquejar algunes tasques) es nega de forma sistemàtica a assumir responsabilitats en matèria preventiva. És a dir, no ha permès de cap manera que els membres del seu grup puguin emetre dictàmens tècnics dels quals se’n puguin derivar responsabilitats.

Les funcions del grup de Seguretat i Salut Laboral (darrerament anomenat de Safety) apareixen definides al Pla de Prevenció de Riscos Laborals de CELLS [1] i es limiten a 4:

  1. Interlocució entre CELLS i el SPA
  2. Revisió de documents
  3. Impartició de sessions formatives
  4. Donar suport als Caps de Divisió i Controllers


D’aquesta forma, paradoxalment és el grup de Seguretat i Salut el que menys responsabilitats té en matèria preventiva.

De l’experiència acumulada en els darrers quatre anys, hem arribat a la conclusió que serà molt difícil avançar en aquest terreny si no es modifica l’actual sistema de gestió preventiva de CELLS. Creiem fermament que caldria constituir un grup de Seguretat i Salut centrat en la Prevenció de Riscos Laborals convencionals, independent del Servei de Protecció Radiològica i liderat per una persona amb formació preventiva i amb experiència en la gestió dels riscos laborals en entorns de complexitat similar a un Sincrotró. D’aquesta forma se li podria atorgar més pes en l’organigrama preventiu del centre i es podria avançar cap a la constitució d’un Servei de Prevenció Propi a mitjà termini. Per altra banda, el Servei de Protecció Radiològica (SPR) disposaria de 3 persones íntegrament dedicades a la Protecció Radiològica, tal i com demana el CSN a l’Autorització del SPR d’ALBA.

Si no s’aborden les causes estructurals que impedeixen el bon funcionament de la Prevenció al nostre laboratori, no podrem corregir les actuals deficiències, cada cop més evidents. I pretendre que algun dia s’arreglaran les coses de forma màgica és, en el millor dels casos, una gran irresponsabilitat fruit de la ingenuitat.

Per últim, voldríem apuntar la nostra impressió de què els mecanismes per a garantir el compliment de les nomatives de seguretat i salut laboral són més aviat reactius. És a dir, que és molt complicat corregir situacions com la nostra (que desgraciadament són força habituals a l’estat espanyol) actuant de forma preventiva, abans que es produeixin danys. Tristament, les actuacions més contundents de les institucions judicials i administratives es produeixen a conseqüència d’accidents greus.

Esperem no haver de patir un d’aquests successos a casa nostra per tal de donar a la prevenció de riscos laborals la importància que es mereix.

Referències:
[1] Pla de Prevenció de Riscos Laborals de CELLS https://www.cells.es/Intranet/Safety/nova/alba-prevention-plan/Pla_Prevencio_2011.pdf/view

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes comentar aquí. La discusión constructiva es bienvenida, pero el spam o las provocaciones serán eliminadas.